Câu hỏi thường gặp

Phần mềm FBGlobal là phần mềm Bản quyền, có đầy đủ hóa đơn GTGT của Bộ Tài Chính

Phần mềm đã được đăng ký xuất bản tại : Nhà Xuất Bản Thông Tin và Truyền Thông Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 729-2020/CXBIPH/1-25/TTTT. Số quyết định xuất bản:19/QĐ-NXB-TTTT. Mã số tiêu chuẩn Quốc tế-ISBN:978-604-80-4491-6. Cho phép triển khai rộng rãi cho tất cả đối tượng khách hàng sử dụng.

Phần mềm FBGlobal đã được đăng ký bản quyền Số : 6694/2019/QTG tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA

  • ultraviewer
  • teamviewer