tudongsohar@gmail.com 0914107789

Hướng Dẫn

Hướng dẫn hủy yêu cầu kết bạn trên phần mềm quảng cáo facebook FBGlobal

Hướng dẫn hủy yêu cầu kết bạn trên phần mềm quảng cáo facebook FBGlobal

HƯỚNG DẪN HỦY YÊU CẦU KẾT BẠN PHẦN CÁ NHÂN

 

a. Hướng dẫn Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi

Phần này cho phép người dùng: Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi, đối với những UserID đã gửi nhưng chưa được đồng ý kết bạn

Ghi chú: Mỗi tài khoản được gửi tối đa 1000 lời mời kết bạn. Nếu UserID được gửi chưa đồng ý kết bạn thì tài khoản đó không được gửi nữa.

-Tiến hành hủy yêu cầu kết bạn đã gửi à Để tiếp tục gửi yêu cầu kết bạn cho UserID khác

Bước 1:

Chọn mục “ Cá nhân” àChọn “Quản lý kết bạn” à Chọn Liệt kê “Yêu cầu kết bạn đã gửi 
Bước 2:

Kích chọn đối tượng muốn hủy yêu cầu à Chọn “ Hủy Yêu cầu”

 


b)Hướng dẫn Xác nhận đồng ý kết bạn tự động
Phần này cho phép người dùng: Xác nhận đồng ý tất cả các lời mời kết bạn đã nhận.
Bước 1:

Kích chọn mục “ Cá nhân” àChọn Liệt kê lời mời kết bạn đã nhận

Bước 2:

Kích chọn đối tượng muốn xác nhận kết bạn à Chọn “Xác nhận kết bạn”

 

                  ****** CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG VÀ THỊNH VƯỢNG******

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA